leon duty free

CONTACT USCONTACT US

DUTY FREE

“ Leon Duty Free ตั้งอยู่ภายในอาคาร ผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณห้องผู้ โดยสารขาเข้าและขาออก ท่าอากาศยาน นานาชาติกระบี่ ”

Contact

บริษัท ลีออนดิวตี้ฟรี จำกัด
133 หมู่ 5 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

Phone : 02-009-0999

Email : contact@leongroupmail.com

leon duty free

Contact FormContact Form